Nr 3, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Från torp till herrgård i Sjöberg

I utkanten av Sollentuna kommun i gränstrakterna mot Danderyd och Täby ligger Sjöberg. En kommundel vars historia kantas av forntida aktivitet, sportstugebebyggelse och torp som i vissa fall först bebotts av torpare för att sedan övertas av Stockholms borgerskap och omvandlas till herrgårdsliknande villor.

Under 1930-talet var Sjöberg och Kärrdal ett stort sportstugeområde där medel-klassen tillbringade stor del av sin fritid. Bland sportstugorna låg parker och grönområden där det rådde byggförbud. Det fanns en bussförbindelse från Norra Bantorget till Edsviken. Därifrån gick det en passbåt över till Sjöberg och Bergendal. Under de första åren på 1930-talet fanns det till och med en liten livsmedelsaffär i området för att ge service till sportstugeägarna.

 

 


Här byggdes HSB:s flerfamiljshus vid Lomvägen under åren 1974-1975
och i radhusen flyttade man in 1974. Foto: Gösta Ask, 1971.

Nya tider svepte in och området ändrade karaktär. Än en gång skulle marken exploateras men denna gång till permanentboende. Det var framför allt mellan åren 1973 och 1975 som området mellan Edsviken och Rösjön bebyggdes med lägenheter och radhus. Planerna på att bygga ett nytt bostadsområde hade då länge legat i träda med byggförbud, innan det 1969 stod klart att det 60 hektar stora stadsplaneområdet skulle bebyggas. Sportstugorna kom då att rivas en efter en och många ersattes i stället med stora villor.

Torpet som blev kursgård
Den stora vita paradvillan med sina flyglar vid Edsvikens strand byggdes 1913 av grosshandlaren och tändsticksdirektören Ragnar Liljenroth. Men platsen var besökt av människor långt innan dess. I parken intill Bergendal finns lämningar efter förhistoriska gravar från yngre järnåldern, då talar vi om tiden ungefär från 500-1100 e Kr. Under vikingatiden, cirka 800 till 1100 e Kr födelse, passerade en för den tiden viktig handelsled från Östersjön över Edsviken och sjön Norrviken till städerna vid Mälaren och Uppsala.

I mitten på 1600-talet låg ett torp med namnet Snickartorpet vid Kummelby äng på nuvarande Bergendals mark. Torpet hörde till Kummelby som låg på andra sidan Edsviken tvärs över sjön. Kummelby låg under Edsbergs säteri som ägde stora arealer mark och flera torp i omgivningarna.
 
Snickartorpet bytte namn flera gånger och hette Bergtorpet, Bergdal och slutligen det vi i dag känner som Bergendal. Torpet beboddes länge av torpare som gjorde två dagsverken i veckan i arrende. 1852 avled den siste torparen och med honom dog också torpepoken förknippad med dagsverken ut på Bergendal.

En ny epok stod för dörren när Stockholms borgerskap började köpa upp gamla torpställen för att där bygga sig egna herrgårdar. Ragnar Liljenroth köpte 1910 ”lägenheten” Bergendal och ersatte torpet med en stor herrgårdsliknande villa för sig och sin familj.

Han var mycket bilintresserad och vintertid brukade han ploga en körväg över isen från Bergendal till Ulriksdals slott. Det berättas att han körde bil land och rike runt. Efter sina bilfärder informerade han Kungliga automobil klubben (KAK) om hur bra eller illa underhållna vägarna var. Något som värdesattes och tacksamt togs emot när KAK uppdaterade sina vägkartor.

I maj 1939 firade Ragnar Liljenroth sin 70-årsdag på Bergendal. Han avled 1944 och tre år senare köpte Tjänstemännens central organisation (TCO) Bergendal. En arkitekt anlitades för att göra gården större och anpassa tillbyggnaderna för kursverksamhet. Den största ombyggnationen var färdig 1968.

Tullare först på Bergendal
I juli 1948 intogs Bergendal av tulltjänstemän som inledde ännu en ny era i gårdens historia - kursgårdens. Den första kursen hölls för ett tjugotal tullmän och tre kvinnliga tullare. Då fanns fortfarande familjen Liljenroths gamla herrgårdsspis kvar i villan, men den skulle på sikt enligt uppgift i en tidningsartikel från juli 1948, bytas ut mot en modernare elektrisk spis.

Idag drivs kursgården av Bergendal kurs & konferens.

Bergendal från öster med huvudbyggnad och flyglar. Fotot är taget på 20-talet av okänd fotograf.

 

Bergendals godsägare Ragnar Liljenroth var mycket bilintresserad och plogade vintertid en körväg över isen från Bergendal till Ulriksdals slott. Bilden är tagen av okänd fotograf troligtvis 1918.

40-talsbild från Borgvägen 29 mot torpet på Borgvägen 23 och ladan vid Sjöbergs gård.
Bilden är skänkt till kommunens bildarkiv av Arne Krook.

 

Flerfamiljsbebyggelsen började växa fram under mitten av 1970-talet. Så här ser bebyggelsen ut idag på Lomvägen.
Foto: Anders Rolfsson
 


Gårdar och torp i Sjöberg
Från 1748 känner vi till flera torp som låg i trakten, till exempel Kärrdal och Kärrboda som båda låg under Edsbergs säteri. Skeppartorpet, även kallat Ålänningstorp låg längst i söder vid nuvarande Sjöberg under Hersby rote. Nu ligger Sjöbergs gård på platsen. Den brungula huvudbyggnaden uppfördes i mitten på 1850-talet av en slottskamrer vid Haga och Ulriksdal.

Sjöbergs grindstuga en kort bit därifrån, är en mindre enkelstuga med kammare och kök som troligen byggts i början av 1800-talet. Den lilla stugan, ursprungligen byggd på en äng, låg på dåvarande torpet Skeppartorps mark. Med utsikt från den lilla grindstugans fönster syntes väntkuren vid bryggan där passbåtstrafiken angjorde med sportstugefolket under 1930-talet och framåt. De kom då via Edsviken på andra sidan sjön med bussen från Norra Bantorget.

Både Sjöbergs gård och Sjöbergs grindstuga är kulturhistoriskt intressanta, inte minst för att de är vad som i dag återstår av liknande gårdar och torp som det tidigare funnits åtskilliga av i Sollentuna. I dag finns ytterst få exempel bevarade i kommunen som ej byggts till eller på annat sätt moderniserats.

Malla Silfverstolpe berättar i maj 1796 i samband med en promenad från Edsberg fram till Sjöberg om vilka som bor där. ”En vacker väg förbi vattukvarnen mellan bergen, sedan snedt öfver den ekbeväxta Kummelby äng nedåt sjön, en gångstig genom skogsbacken, till Härsbysätra äng och fram till Sjöberg - ett torp under Edsberg, som i längre tid varit arrenderadt och ordnadt av en rik borgarfamilj från Stockholm, vid namn Westman. Nu bodde där hofpredikanten Ortman, gift med en före detta änka Westman..”

Från boplats till flyktborg
Fornborgen i Sjöberg med utsikt över Edsviken har givit namn till Borgvägen som slingrar sig fram längs med stranden. Borgen ligger på ett kraftigt profilerat platåberg som tydligt skiljer sig från omgivningens terräng. Det finns två ingångar till borgen, en i nordöst och en i sydsydöst.

Borgen undersöktes på 1980-talet av arkeologer. De hittade spår efter bosättningar, äldre än själva fornborgen och borgmuren. Muren daterades till folkvandringstid ca 400 - 550 e Kr medan bosättningsspåren och kulturlagren visade sig vara från yngre bronsålder till äldre järnålder ca 800 f Kr - 500 e Kr. Enligt undersökningsresultaten fanns ingenting som tydde på att det funnits en boplats samtida med muren. Arkeologerna tolkar de olika dateringarna som att fornborgen används på olika sätt under förhistorien. Till en början enbart som boplats för att längre fram under förhistorien varit en plats dit man tagit sin tillflykt vid fara.

Två Sjöbergsbor tycker till

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61