journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 5 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se
Margreteborg – Silverdal – Rådan

Namnförvirring i nya bostadsområdet

Efter det att Sollentuna kommun förvärvat Rådan 1989 började planerna för exploateringen av silverdalsområdet i södra delen av kommunen ta form. Projektet gavs först namnet Margreteborg men byggföretagen JM, Skanska och Sollentuna kommun, tyckte att namnet Silverdal lät bättre. Alla dessa namn kan verka förvirrande, här följer därför ett försök att reda ut begreppen.

Margreteborg som området kallades tidigare var ett stort trähus uppfört av slaktaren Erik Wilhelm Johansson 1891-92. Stället fick sitt namn efter Johanssons dotter Margareta. Förutom det stora huset med flera lägenheter finns tre mindre bostadshus, två stall och en bod. Sommaren och hösten 1983 inträffar flera ouppklarade bränder, i oktober brinner huvudbyggnaden ned till grunden. Kvar idag, inkilade mellan E4:an och järnvägen finns två små bostadshus, ett stall och en bod.

Krog sedan länge
Det ursprungliga Silverdal som ligger centralt i området, nära Sollentunavägen mittemot infarten till Rådan, har varit krog och tingshus.
I slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet utvecklas Silverdal till krog, en rörelse som drivs fram till 1860. Därefter inrättas en lanthandel som läggs ned i slutet av 1950-talet. Av alla byggnaderna, på den tiden stora gården, finns bara den röda manbyggnaden och den lilla smedjan kvar.

Rådan var ursprungligen ett torp under Kymlinge och är känt sedan 1599. Under senare delen av 1600- och i början av 1700-talet bor rättaren på Ulriksdal här. Vid mitten av 1700-talet utvecklas Rådan till en välskött liten herrgård och fungerar som sommarnöje för burgna stockholmsfamiljer. År 1885 inköps gården av Axel och Sofia Alms stiftelse. Stiftelsen bedrev undervisning åt "föräldralösa och värnlösa" flickor. För det ändmålet uppförs det väldiga skolhuset i tegel efter ritning av Axel Kumlien. Staten förlägger 1944 Svea Livgarde hit, 1970 flyttar militären ut och polisen in. Då egendomen övergått i Sollentuna kommuns ägo står skolbyggnaden tom.

Platskontor
Efter en omfattande renovering, där ursprungliga rumsindelningar återskapas och bevarade detaljer återfår sin forna glans, fungerar huset idag som platskontor för Skanska/JM:s exploatering. Bevarade är, förutom skolhuset, rättarbostället från 16/1700-tal, manbyggnaden från 1700-talets mitt samt spannmålsmagasinet och ladugården. Dessutom finns en liten unik bod ovanpå en murad brunn som fylldes med is från Edsviken. I den så kallade isboden hade man därigenom ett svalt förrådsutrymme, den tidens kylskåp.

Silverdal, namnet på det nya eploateringsområdet i södra Sollentuna, är ur flera synpunkter ett lämpligt namn. Det klingar inte bara vackert, det har även lokalhistorisk anknytning.

Olof Svanberg, kommunantikvarie

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08-556 933 70, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 3 maj Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 7 juni Onsdag 17 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna