journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 2 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Två nya bostadsområden - Norra Falkberget och Landsnora Kvarndamm

I dessa dagar hamras och spikas det flitigt på Norra Falkberget, där nya villor växer upp som svampar mitt i skogen. Just nu är det lite Klondyke-stämning över området, med påkostade villor i mycket skilda stilar mitt bland gamla sommarstugor, byggskjul och jordhögar.

Kommunen har beslutat att förtäta det här området längs den gamla Landsvägen vid Landsnora kvarndamm och tagit fram två detaljplaner för utbyggnad. Den ena kallas Norra Falkberget och den andra Landsnora kvarndamm. Totalt finns utrymme för cirka 35 nya tomter.

Längst kommen är bebyggelsen på Norra Falkberget. Syftet med den planen är att omvandla Norra Falkberget i den här delen från mycket gles sommarstugebebyggelse till ett område med friliggande villor på stora tomter. Tomtstorlekarna varierar från 1000 till 2000 kvm. Planen medger 25 friliggande hus.

Infarten till området sker från Landsnoravägen strax efter Landsnora kvarn, där man sprängt för den nya Falkbergsvägen rakt igenom ett stort stycke berg. Inom området finns ett par stickvägar. Ingen tillfart till området sker från den redan befintliga Bössvägen, som utgör en begränsning av området i östlig riktning. Fastighetsägarna - som bildat en samfällighet - blir själva ansvariga för vägfrågorna och övrig mark inom området. De har också bekostat VA-utbyggnaden.

Falkberget har länge haft sommarstugekaraktär, är topografiskt skogsbevuxet och stupar mycket brant ner mot Edsviken. För att området ska bli behagligt att bo i måste man fälla en hel del träd. I bestämmelserna finns dock undantag för fällning av tallar med en diameter på över 10 cm.

En viss oro har märkts hos kringboende och andra som befarat att området ska störa det intilliggande höga och något vilda delen av Falkberget, som anses vara ett förkastningsbrant från istiden. Men den delen av Falkberget är skyddat från bebyggelse som kan ses från sjösidan. Utmed Edsvikens strand finns däremot inget strandskydd enligt naturvårdslagen, men däremot utmed Landsnorabäcken som rinner ut i Edsviken. Man kan utgå ifrån att den lägre bebyggelsen ändå kommer att synas från vattnet.

För att förhindra alltför påträngande bebyggelse både mot Landsnoravägen och Edsviken begränsas husen i planen till högst två våningar och ljusa färger skall inte användas. Det finns också en skyddszon mot tidigare bebyggelse inom vilken inga tallar får fällas och där marknivån inte får förändras.

Den andra planen, Landsnora kvarndamm, ligger öster om Landsnoravägen. Inom planområdet finns kulturhistoriska värden som kvarnen och dammen och ett alkärr med botaniskt värdefulla och sällsynta arter. Detta vill man skydda, varför viss mark från Edsbergsfastigheten förs över som parkmark och ersätts av kommunens kvartersmark.

Inom området fins i dag tre permanentbostäder, som nu utökas med ett tiotal nya villor. Minsta tomtstorlek blir här 1 200 kvm. Infart till området sker från Landsnoravägen, som inte förändras.

Kommunfullmäktige antog planen vid sitt februarisammanträde i år. Genomförandetiden är som längst 15 år.

Lars G. Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning